artykuł nr 1

Zarządzenie nr 121/2005 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.12.2005r.

Zarządzenie Nr 121/2005
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 16.12.2005r

w sprawie:  użyczenia na czasoznaczony lokalu w budynku w miejscowości Zawada na rzecz ZMW w Zawadzie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a zdnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591  z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały RadyGminy Kłomnice Nr 68/VIII/2003 z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zasadgospodarowania nieruchomościami Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Śląskiego Nr 91 poz.2388 z dnia 26 września 2003r,

Zarządzam
co następuje:

§ 1

Użyczyć na czas oznaczonytj. 5 lat Związkowi Młodzieży Wiejskiej w Zawadzie lokal o powierzchni ogółem 42,0 m 2 położony na Ipiętrze  budynku w miejscowości Zawadaul. Częstochowska 6a na działceewidencyjnej nr 492/1 z przeznaczeniem na działalność Związku MłodzieżyWiejskiej.

§ 2

Zarządzenie wchodziw życie z dniem podjęcia.