artykuł nr 1

Zarządzenie nr 120/2005 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.12.2005r.

Zarządzenie Nr  120/2005
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 16.12.2005r

w sprawie:  użyczenia na czasoznaczony pomieszczeń w budynku w miejscowości Zawada na rzecz Klubu Sportowego„WARTA” w Zawadzie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a zdnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591  z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały RadyGminy Kłomnice Nr 68/VIII/2003 z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zasadgospodarowania nieruchomościami Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Śląskiego Nr 91 poz.2388 z dnia 26 września 2003r,

Zarządzam
co następuje:

§ 1

Użyczyć na czas oznaczony tj. 5 lat Klubowi Sportowemu „WARTA” wZawadzie pomieszczenia o powierzchni ogółem 72,80 m 2 położone naparterze budynku w miejscowości Zawada ul. Częstochowska 6a na działce ewidencyjnej nr 492/1 zprzeznaczeniem na szatnie dla zawodników w/w Klubu.

§ 2

Zarządzenie wchodziw życie z dniem podjęcia.