artykuł nr 1

Zarządzenie nr 112/2005 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.11.2005r.

Zarządzenie Nr  112/2005
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 29.11.2005r

w sprawie:  ustalenia cenywywoławczej w rokowaniach na sprzedaż działki nr 359/3 w Lipiczu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządziegminnym (Dz.U. z 2004r Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami) oraz UchwałyRady Gminy Kłomnice Nr 68/VIII/2003 z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zasadgospodarowania nieruchomościami Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Śląskiego Nr 91 poz.2388 z dnia 26 września 2003r,

Zarządzam
co następuje:

§ 1

 Ustalam cenę wywoławczą w wysokości 1600,00 zł do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż działki nr 359/3położonej w Lipiczu.

§ 2

Zarządzenie wchodziw życie z dniem podjęcia.