artykuł nr 1

Zarządzenie nr 111/2005 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25.11.2005r.

Zarządzenie Nr 111/05
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 25.11.2005 r.

w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki)rachunkowości dla
Urzędu Gminy Kłomnice

Na podstawieart. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekstjedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz zgodnie z art. 14 ust. 2ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) i § 11, 12 i 13 rozporządzenia Ministra Finansów z18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kontdla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego orazniektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1752) izmiana tego rozporządzenia – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.06.05 (Dz.U.128, poz. 1069 z 2005 r.) ustala się następujące zasady rachunkowości:

1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe Urzędu Gminy Kłomnice prowadzone są w siedzibiejednostki tj. Kłomnice ul. Strażacka 20.

2. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jegoskład okresów sprawozdawczych

Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1stycznia i kończący się 31 grudnia, a okresami sprawozdawczymi będąposzczególne miesiące w roku obrotowym.

3. Technika i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniemoprogramowania wspomagającego ich prowadzenie.

Programkomputerowy stosowany w jednostce zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorówstanowiących księgi rachunkowe w jedną całość odzwierciedlającą dziennik iksięgę główną. Dziennik umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotamizestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.

Ewidencjaksięgowa na kontach księgi głównej spełnia następujące zasady:

- zasadę podwójnego księgowania,

- systematycznego i chronologicznego prowadzeniaewidencji na kontach księgi głównej,

- odnośnie zapisów w dzienniku: zapewnieniechronologicznego ujęcia zdarzeń, kolejną numerację, ciągłość liczenia sumzapisów i umożliwienie jednoznacznego powiązania ze sprawdzonymi izatwierdzonymi dowodami księgowymi.

Rachunkowośćurzędu prowadzona jest na podstawie ujednoliconego planu kont łączącego w jednącałość plan kont dla budżetu, plan kont dla urzędu jako jednostki budżetowej iplan kont dla prowadzenia księgowości podatkowej.

Rachunekbudżetu pełni także funkcje przypisane rachunkowi bieżącemu urzędu jakojednostki budżetowej. Na rachunek bieżący budżetu wpływają bezpośrednio lub zkasy urzędu wszystkie dochody własne urzędu i są realizowane z rachunku budżetuwydatki objęte planem finansowym urzędu.

Sposóbprowadzenia ksiąg rachunkowych, opis przyjętych przez jednostkę zasadklasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych orazpowiązania tych kont z kontami księgi głównej zawiera ZPK przyjęty dostosowania odrębnym zarządzeniem.

4. Metody wyceny aktywów i pasywów

a) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wyceniasię na dzień bilansowy w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte, itak:

- nabyte wg cen nabycia,

- wytworzone wg kosztów wytworzenia,

- otrzymane w formie darowizny – wg ceny sprzedażytakiego samego lub podobnego środka trwałego pomniejszonej o odpisyumorzeniowe;

b) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości kosztównabycia lub wytworzenia;

c) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ich wartościwynikającej z ewidencji;

d) należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pouwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.

Należnościwyrażone w walucie obcej po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBPna ten dzień;

e) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowychwycenia się wg wartości nominalnej;

f) zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty,czyli do kwoty zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych odkontrahentów rat odsetkowych;

g) udziały (akcje) własne wycenia się wg cen nabycia;

h) kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wgwartości nominalnej.

5. Ochrona dokumentów i ksiąg rachunkowych

Fizyczne zabezpieczenie zewnętrzne zapewnia ochronę przed dostępem osóbnieupoważnionych do następujących elementów systemu rachunkowości idokumentacji jednostki:

- sprzętu komputerowego wspomagającego księgowość,

- księgowego systemu informatycznego,

- kopii zapasowych zapisów księgowych,

- zasad rachunkowości,

- ksiąg rachunkowych,

- dowodów księgowych,

- dokumentacji inwentaryzacyjnej,

- sprawozdań finansowych.

Dla prawidłowej ochronyksiąg rachunkowych stosowane są:

- nośniki danych odporne na zagrożenia,

- systematycznie tworzone – rezerwowe kopiezbiorów danych zapisanych na trwałych nośnikach informacji,

- programy komputerowe i dane informatycznegosystemu rachunkowości chronione przed dostępem osób nieupoważnionych izniszczeniem poprzez zastosowanie właściwych rozwiązań organizacyjnych iprogramowych.

Stosujesię zasadę, że kompletne księgi rachunkowe drukowane są nie później niż nakoniec roku obrotowego. Za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienietreści ksiąg rachunkowych na inny komputerowy nośnik danych, zapewniającytrwałość zapisu informacji, przez czas nie krótszy niż 5 lat.

6. Okresyprzechowywania zbiorów

Trwałemu przechowywaniu podlegają zatwierdzone roczne sprawozdaniafinansowe. Okresowemu przechowywaniu podlegają:

- karty wynagrodzeń pracowników bądź ichodpowiedniki – przez okres wymaganego dostępu do tych informacji wynikający zprzepisów emerytalnych, rentowych i podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat,

- dowody księgowe dotyczące pożyczek, kredytów,roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym, karnym i podatkowym – przez 5lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje,transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczonelub przedawnione,

- dokumentację przyjętego sposobu prowadzeniarachunkowości – przez okres nie krótszy niż 5 lat od upływu ich ważności,

- księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjneoraz pozostałe dowody księgowe i dokumenty – przez okres 5 lat.

Powyższeterminy oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, któregodane zbiory (dokumenty) dotyczą.

7. Udostępnianiedanych i dokumentów

Udostępnianiesprawozdań finansowych, dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz innychdokumentów z zakresu rachunkowości ma miejsce:

- w siedzibie jednostki do wglądu po uzyskaniuzgody wójta gminy lub upoważnionej przez niego osoby.

 

 

Wykonaniezarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

Zarządzeniewchodzi w życie z dniem podpisania.