artykuł nr 1

Zarządzenie nr 109/2005 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.11.2005r.

Zarządzenie Nr 109/05
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie: zmian do Zarządzenia Nr 33/01 z dnia 20.12.2001 r.

Stosownie doprzepisów art. 34 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych orazrozporządzenia Komisji Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającegoszczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999, z któregowynika, iż instytucje biorące udział w zarządzaniu i wykonywaniu pomocyzachowują oddzielny system rachunkowości, zapewniają prawidłowość operacjifinansowych w ramach pomocy w szczególności poprzez wykonanie wewnętrznychśrodków kontroli, zgodnych z zasadami prawidłowej gospodarki finansowej.

W związku zrealizacją projektu z udziałem środków pomocowych wprowadza się dokumentacjęopisującą zasady rachunkowości środków pomocowych.

§ 1

Wprowadza sięprowadzenie wyodrębnionej ewidencji dla każdego realizowanego projektufinansowanego z udziałem środków z funduszy strukturalnych i FunduszuSpójności, która jest zgodna z przepisami krajowymi – ustawy o rachunkowości.

Koniecznośćprowadzenia odrębnego systemu księgowego wynika również z zawieranych umów zInstytucją Zarządzającą czy Wdrażającą.

Ustalony dlakażdego realizowanego projektu system księgowy obejmuje:

- dziennik częściowy,

- wykaz kont syntetycznych (księgę główną),

- wykaz kont analitycznych (księgi pomocnicze),

- zestawienia obrotów i sald kont syntetycznychoraz zestawienie sald kont pomocniczych.

Zasadykontroli i zatwierdzania do wypłaty oraz prowadzenia w/w ksiąg są takie samejak ksiąg dla całości jednostki.

Kontasyntetyczne dla ewidencji budżetu (organ) i odrębne dla ewidencji operacji wjednostce wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18grudnia 2001 r. (Dz.U. 153 z dnia 28.12.2001 r. poz. 1752) i rozporządzeniaMinistra Finansów z dnia 24.06.2005 r. (Dz.U. 128, poz. 1069 z 2005 r.).

Przyjmuje sięopis do kont w brzmieniu określonym w w/w rozporządzeniach.

§ 2

Dla każdegorealizowanego projektu będzie prowadzony wyodrębniony rachunek bankowy napoziomie organu.

§ 3

Okresarchiwizowania dokumentów źródłowych i ksiąg rachunkowych zależy od wymogówdanego projektu.

§ 4

Zarządzeniewchodzi w życie z dniem podpisania.