artykuł nr 1

Zarządzenie nr 110/2005 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25.11.2005r.

ZARZĄDZENIE NR 110/05
Wójta Gminy Kłomnice
dnia 25 listopada 2005r.

 

w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kłomnicach.

 

 Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.3 a ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Wprowadzam regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kłomnicach, co stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

Załączniki:
Załącznik nr 133 KB