artykuł nr 1

Zarządzenie nr 64/2005 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.08.2005r.

Zarządzenie Nr 64/2005 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29 sierpnia 2005r.

w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r.

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 15. poz. 148 z 2003r. / oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 59/VlI/99 z dnia 30.09.1999r. W sprawie : zakresu i informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.

zarządza się, co następuje:

§1

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kłomnice za I półrocze 2005 roku w brzmieniu załącznika do zarządzenia. Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2005 roku.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.