artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 121/2004 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30 grudnia 2004r

Zarządzenie Nr  121/2004
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 30 grudnia 2004r


w sprawie: nabycia na rzecz gminy Kłomnice nieruchomości położonej w Nieznanicach.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 68/VIII/2003 z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 91 poz.2388 z dnia 26 września 2003r,

 Zarządzam, co  następuje:

 

 § 1

Nabyć od ********* zam. ********* nieruchomość położoną w Nieznanicach oznaczoną jako działka nr 504 o pow.0,17 ha, k.m.2, księga wieczysta Nr 58198.

 

 § 2

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* - dane osobowe wykreślono na mocy przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).