artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 147/XVI/04

UCHWAŁA NR 147/XVI/04

RADY GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 29.06.2004r.

 

 

w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Kłomnice

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)  oraz art.3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. z 1978 r. Nr 31, poz.130 z późn .zm.)

 

uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustanawia się symbole Gminy Kłomnice : herb, flagę, baner i pieczęcie, mające stanowić trwałe znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizując więź historyczną, kulturową i społeczno-ekonomiczną mieszkańców gminy.

 

§ 2

 

1 Herb Gminy Kłomnice wyobraża w zielonym polu tarczy z prawej  strony okszę, czyli topór srebrny (biały) z toporzyskiem złotym (żółtym) - z lewej rzekę srebrną (białą) w słup.

2.   Wzór herbu zawiera  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

 

1.   Flagę Gminy Kłomnice stanowi płat zielony o proporcjach 5 : 8 (szerokość do długości), na którym od strony drzewca wyobrażenie okszy, czyli topora białego o toporzysku żółtym - dalej (w odległości 1/3 od skraju płata w jego części swobodnej) widnieje biała rzeka meandrująca od góry do dołu w słup.

 

2.   Baner Gminy Kłomnice stanowi płat zielony o proporcjach 1 : 3 (szerokość do długości) eksponowany pionowo, na którym od góry wyobrażenie okszy, czyli topora białego o toporzysku żółtym - niżej (na wysokości 2/3 od góry ) biała rzeka meandrująca w poprzek płata.

 

3.   Wzór flagi i baneru  Gminy Kłomnice przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Ustanawia się  zarazem pieczęcie władz gminy Kłomnice w tym:

1.   Pieczęć ogólnogminną, okrągłą o średnicy 42 mm, w której polu wyobrażenie herbu gminy, natomiast w otoku majuskulny napis : GMINA KŁOMNICE.

2.   Pieczęć wójtowską, okrągłą,  o średnicy 36 mm, w której polu wyobrażenie herbu gminy, natomiast w otoku majuskulny napis: WÓJT  GMINY  KŁOMNICE

3.   Pieczęć radziecką, okrągłą, o średnicy 36 mm, w której polu wyobrażenie herbu gminy, natomiast w otoku majuskulny napis RADA GMINY KŁOMNICE.

4.   Wzory pieczęci ogólnogminnej, wójtowskiej i radzieckiej zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

 

1.   Herb, flaga lub baner gminy umieszczane będą w sali obrad Rady Gminy, w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz innych budynkach gminnych.

2.   Herb, flaga i baner eksponowane będą z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania oraz umieszczane w innych miejscach za zgodą Rady Gminy.

3.   Herb umieszczany będzie na ceremonialnych drukach urzędowych stosowanych w urzędzie.

 

§ 6

 

 

Herb gminy może być używany na przedmiotach przeznaczonych do celów handlowych i reklamowych wyłącznie za zgodą Rady Gminy Kłomnice lub upoważnionych przez nią organów.

 

§ 7

 

W przyszłości wyobrażenie herbu Gminy Kłomnice może być wprowadzone na inne pieczęcie instytucji samorządowych tylko w trybie odrębnej uchwały.

 

§ 8

 

Wzór symboli zostanie przesłany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu zaopiniowania i może być używany po uzyskaniu pozytywnej opinii.

 

§ 9

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

 

§ 10

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.