artykuł nr 1

DECYZJA NR 54/2003

B-7351-51-2064/2003 Kłomnice 21.08.2003

DECYZJA NR 54/2003

Na podstawie art. 28, art. 33 ust.1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy zdnia 7 lipca 1994r –Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106, poz.1126 zpóźn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r Nr 98, poz. 1071,z późn. zm.) , oraz w związku z porozumieniem z dn. 17 maja 1999rpomiędzy Zarządem Powiatu Częstochowskiego a Zarządem Gminy Kłomnice wsprawie powierzenia niektórych kompetencji, po rozpatrzeniu wnioskuinwestora z dnia 16 lipca 2003r

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dlaP.T.K. „CENTERTEL” Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10A , 01-230 Warszawa zpełnomocnictwa którego wystąpił P. Paweł Frandlucha , 30-051 Kraków ul.Urzędnicza 3/1,
stacji bazowej telefonii komórkowej do realizacji na działce nr 2761/14położonej w miejscowości Kłomnice , ul. Kolejowa , której budowaobejmuje:
-wieżę antenową H-50m.
-przyłącze energetyczne
-kontener technologiczny
-drogę dojazdową
realizacja według projektu budowlanego autorstwa inż. JózefaPocztowskiego upr. RP-Upr.804/94 w spec. konstr.-budowl., nr ewid.człon.MAP/80/01132/01, inż. Tadeusza Peretjatkowicza upr nr 4219/61 wspec. konstr.-budowl., nr ewid. człon. MAZ/BO/3215/01, mgr inż.Zbigniewa Kowalik upr Nr UAN 7342/162/91 w spec. elektrycz. Projektstanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji ,

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z art. 36 ust.1 oraz art. 42 ust 2 i 3 ustawy –Prawo budowlane:
1)szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
a) roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacjąstanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej decyzji , przestrzegaćprzepisów prawa budowlanego , b.h.p. i p. poż.
b) uwzględnić zastrzeżenia i warunki wymienione w decyzji WojewodyŚląskiego Nr 199/03 z dn. 23.06.2003r oraz decyzji PaństwowegoWojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach znakOC-NZ-531-38/1345/03 z dnia 22.05.2003r
c) zasilanie energetyczne wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia dosieci elektroenergetycznej wydanymi przez „PKP Energetyka” sp. z o.o. –Zakład Staropolski” 42-207 Częstochowa , ul. Rejtana 41/43 znak EZ6A/d552/WTZ-06/03 z dnia 04.02.2003r
d)należy uwzględnić wymagania Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej – pismo uzgadniające z dnia 09.07.2003r Nr 3484.
2) szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie : ustanowićinspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury zdn. 19.11.2001r Dz.U. Nr 138, poz. 1554 § 2 ust. 1 pkt. 3 p.pkt. a)oraz ust. 2
3)inwestor jest zobowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego
4) inwestor jest zobowiązany zawiadomić właściwy organ nadzorubudowlanego , co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminemprzystąpienia do użytkowania, o zakończeniu budowy
5) kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy orazumieścić na budowie , w widocznym miejscu tablicę informacyjna orazogłoszenie , zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochronyzdrowia.
Obszar oddziaływania obiektu o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane , obejmuje nieruchomości
1)Nr ewid. 2761/14
2)Nr ewid. 42

UZASADNIENIE

Powyższe wynika z Prawa budowlanego oraz innych przepisów wydanych najego podstawie i jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennegogminy Kłomnice oraz decyzją tutejszego Urzędu o warunkach zabudowy izagospodarowania terenu Nr 116/2001 z dnia 31.12.2002r
Dla w/w inwestycji opracowany został raport wraz z oceną oddziaływaniana środowisko przez mgr inż. Jacka Bonenbergo – biegłego WojewodyMałopolskiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko.
W raporcie zostały przeprowadzone obliczenia i analizy dla określeniazasięgu ponadnormatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na ludzi iśrodowisko. Wynika z nich , że stacja nie spowoduje pogorszenia stanuśrodowiska . Obszary w których występują przekroczenia dopuszczalnejwartości średniej gęstości mocy emitowanego promieniowanianiejonizującego – 0,1 W/m2 będą się znajdowały w zasięgu do 25,4 m. odanten nadawczych na kierunkach promieniowania tych anten na wysokościpowyżej 42m. nad poziomem terenu. W bezpośrednim otoczeniuprojektowanej stacji bazowej znajdują się tereny rozdzielni mocy Z.E.P.K.P. z budynkami biurowo-technicznymi o wysokości do 10m. orazbudynkiem mieszkalnym P.K.P. i torami kolejowymi oraz teren rolnyporośnięty drzewami (samosiejki) i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinnadwukondygnacyjna o wysokości do 10 m. oddalona o 60 m. od miejscaustawienia wieży. Ponadto projekt budowlany stacji bazowej telefoniikomórkowej został uzgodniony w zakresie ochrony środowiska decyzjąWojewody Śląskiego Nr 199/2003 z dnia 23.06.2003r i z PaństwowymWojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach w zakresie wymagańhigienicznych i zdrowotnych decyzją znak OC-NZ-531-38/1345/03 z dn.22.05.2003r.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz zagospodarowanie terenu otoczenia stacjipowyższa inwestycja tak w czasie budowy jak i późniejszego użytkowanianie będzie niekorzystnie oddziaływać na działki sąsiednie.

Przedstawiona dokumentacja dowodzi, że inwestycja nie powoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Pouczenie:
1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o terminie rozpoczęcia robótbudowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę , właściwyorgan nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nadzgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przedich rozpoczęciem , dołączając na piśmie :
1) oświadczenie kierownika budowy , stwierdzające sporządzenie planubezpieczeństwa i ochrony zdrowi oraz przyjęcie obowiązku kierowaniabudową , a także zaświadczenie , o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy– Prawo budowlane
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenieinspektora nadzoru inwestorskiego , stwierdzające przyjęcie obowiązkupełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi , atakże zaświadczenie , o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawobudowlane
3)informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu , o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy – Prawo budowlane.
2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniemwszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia naużytkowanie , wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
3. W przypadku gdy w niniejszej decyzji nałożono obowiązek uzyskaniapozwolenia na użytkowanie , do użytkowania obiektu można przystąpić pouzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
4. W przypadku gdy w niniejszej decyzji nie nałożono obowiązkuuzyskania pozwolenia na użytkowanie , do użytkowania obiektu możnaprzystąpić w terminie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organunadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeśli organ wtym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
5. Po zakończeniu budowy , a przed przystąpieniem do użytkowaniaobiektu , właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkowąkontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy – Prawo budowlane.Otrzymują:

1.P. Paweł Frandlucha , 30-051 Kraków ul. Urzędnicza 3/1
2.P.T.K. CENTERTEL sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa
3.P.K.P. S.A. , Oddział Nieruchomości, Zakład w Częstochowie , Al. Wolności 21c
4.Urząd Gminy Kłomnice
5.Tablica ogłoszeń
6.Ogłoszenie w internecie
7.P.P. Bruś Mirosława i Jarosław zam. Kłomnice ul. Sądowa 17
8.a/a.
Dostępne kategorie:
2003
2004
2005