artykuł nr 1

DECYZJA NR 67/2003

 Kłomnice dn. 29.10.2003r
B-7351-63-2617/2003

DECYZJA NR 67/2003

Na podstawie art. 28,art. 34 ust. 4 i art 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r -k.p.a. (Dz.U. z 2000r Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz w związku z porozumieniem z dn. 17 maja 1999r pomiędzy Zarządem Powiatu Częstochowskiego a Zarządem Gminy Kłomnice w sprawie powierzenia niektórych kompetencji, po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 05.09.2003r zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia dla POLKOMTEL S.A., Warszawa, Biuro Regionu 2, ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice , z pełonomocnictwa którego wystąpił P. Krystian Pizon , 42-700 Lubliniec, ul. Moniuszki 2, na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej do realizacji na działce nr 2033/1 położonej w miejscowości Garnek ul. Lisia , której budowa obejmuje:
wieżę antenową
kontener technologiczny z urządzeniami sterującymi o wymiarach 2,56 m x 2,56 m
realizacja według projektu budowlanego autorstwa mgr inż. Roberta Szoty nr upr. 848/76 w spec. konstr.-budowl., nr ewid. człon. SLK/BO/6621/01, P. mgr inż. Jerzy Kacer nr upr. 850/76 w spec. konstr.-bud.., nr ewid. człon. SLK/BO/5493/02. Projekt stanowi załącznik nr 1-5 do niniejszej decyzji, z zachowaniem następujących warunków , zgodnie z art. 36 ust.1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy
- Prawo budowlane:
1)szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
a) roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją stanowiącą załącznik nr 1-5 do niniejszej decyzji , przestrzegać przepisów prawa budowlanego, b.h.p. i p.poż.
b) uwzględnić zastrzeżenia i warunki wymienione w decyzji Wojewody Śląskiego Nr 188/03 z dn. 14.04.2003r.
c) należy uwzględnić wymagania Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej – pismo uzgadniające z dnia 28.08.2002r
d) należy uwzględnić wymagania Głównego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego – pismo uzgadniające z dn. 12.08.2002r
2)szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie: ustanowić inspektora nadzoru inwentarskiego zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 19.11.2001r Dz.U. Nr 138, poz. 1554§2 ust. 1 pkt. 3 p.pkt. a) oraz ust. 2
3)inwestor jest zobowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego
4)inwestor jest zobowiązany zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego , co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania , o zakończeniu budowy.
5)kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie , w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie , zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

Obszar oddziaływania obiektu o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości:
1)Nr ewid. 2033/1, 2033/2, 2032/2, 2031/2


UZASADNIENIE

Powyższe wynika z Prawa budowlanego oraz innych przepisów wydanych na jego podstawie i jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice oraz decyzją tutejszego Urzędu o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Nr 7/2003 z dnia 06.02.2003r
Powyższa inwestycja służyć będzie obsłudze mieszkańców Gminy Kłomnice i zlokalizowana jest na działce Urzędu Gminy już zainwestowanej z wybudowaną wodociągową wieżą ciśnień z zapleczem sterującym. Dla w/w inwestycji opracowany został raport wraz z oceną oddziaływania na środowisko przez P. Tomasza Robakowskiego . Z załączonego raportu i oceny wynika, że projektowana stacja telefonii komórkowej nie będzie uciążliwa dla środowiska oraz ludzi i nie wprowadzi ograniczeń w jego użytkowaniu.
Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Pouczenie:
1.Inwestor jest obowiązany zawiadomić o terminie rozpoczęcia robót budowlanych , na które jest wymagane pozwolenie na budowę , właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierownika budową , a także zaświadczenie , o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego , stwierdzające przyjęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi , a także zaświadczenie , o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane
3) informację zawierającą dane zamieszczoną w ogłoszeniu , o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy – Prawo budowlane
2.Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie , wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
3.W przypadku gdy w niniejszej decyzji nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie , do użytkowania obiektu można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
4.W przypadku gdy w niniejszej decyzji nie nałożono obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie , do użytkowania obiektu można przystąpić w terminie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy , jeśli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
5.Po zakończeniu budowy, a przed przystąpieniem do użytkowania obiektu, właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art 59 a ustawy – Prawo budowlane.

Dostępne kategorie:
2003
2004
2005