artykuł nr 1

Uchwała dotycząca Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009

Uchwała nr 140/XX/08
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 10.10.2008r.

 

w sprawie: Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr. 96, poz. 873 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Program Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009 ”  w brzmieniu  załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy Kłomnice, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice i wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2009r.

 

Załączniki:
Załcznik nr 143 KB