artykuł nr 1

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Załączniki:
treść uchwały79 KB