artykuł nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA III KWARTAŁY 2010 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE
ZA III KWARTAŁY  2010 ROKU

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za III kwartały  2010r.

III kwartały  2010 roku zamknęły  się deficytem w kwocie 4 233 934,72 zł, przy planowanym na rok 2010 deficycie w wysokości 8 024 155,00 zł. Osiągnięto dochody w wysokości 24 009 459,18 zł (64,11 % planowanej na rok 2010 sumy dochodów) oraz zrealizowano wydatki w wysokości 28 243 393,90 zł (62,11 % planowanej na rok 2010 sumy wydatków).

W III kwartałach 2010r. spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 1 329 295,99 zł. Jednocześnie zaciągnięto kredyty w kwocie 4 975 453,790 zł. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2010r. wyniosło 9 357 743,78 zł, co stanowi 24,7% planowanych dochodów ogółem.