Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

Zagospodarowanie zdewastowanej przestrzeni publicznej w centrum Kłomnic tzw. Pasternik

Początek formularza Ogłoszenie nr 530002-N-2020 z dnia 2020-04-07 r. Gmina Kłomnice: Zdegradowanie zdewastowanej przestrzeni publicznej w centrum Kłomnic tzw. Pasternik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje...

Utworzony: 2020-04-07 | Zmodyfikowany: 2020-06-05 21:32

2. Wybory Prezydenta RP 2020

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r.

Treść w załączniku

Utworzony: 2020-06-03 | Zmodyfikowany: 2020-06-04 12:01

3. Rok 2020

Zarządzenie nr 75/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.05.2020

OR.0050.75.2020 ZARZĄDZENIE NR 75/2020 WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych w drodze przetargu ofert na dzierżawę. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020 poz. 65) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 157/XIX/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzier...

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-06-03 12:22

4. Rok 2020

Zarządzenie nr 74/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2020-06-03 | Zmodyfikowany: 2020-06-03 12:21

5. Rok 2020

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Kłomnice

1. Wójt Gminy Kłomnice informuje, że zakończyły się przeprowadzone w dniach od 22 do 26 maja 2020 r. konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Gminy Kłomnice w sprawie: -zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamiesz...

Utworzony: 2020-06-02 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 15:57

6. Rok 2020

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do bezprzetargowego w...

WYKAZ Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.( Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 158/XIX/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat. Wójt Gminy Kłomnice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczo...

Utworzony: 2020-06-01 | Zmodyfikowany: 2020-06-01 11:34

7. Rok 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 oraz 10 lat w drodze pisem...

WYKAZ Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (t.j. Dz.U. Z 2020 r. poz. 65 późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 75/2020 z dnia 28 maja 2020 r. Wójt Gminy Kłomnice Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze pisemnych przetargów ofert na dzierżawę na czas określony: 10 lat: Obręb Nr działki Pow. w ha W tym użytki w ha Przeznaczenie w miejscowym planie zagospod...

Utworzony: 2020-06-01 | Zmodyfikowany: 2020-06-01 11:24

8. Rok 2020

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 14:09

9. Przewodniczący Rady

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy w plikach pdf

Utworzony: 2005-03-02 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 13:56

10. Rok 2020

Zarządzenie nr 73/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.05.2020

OR.0050.73.2020 ZARZĄDZENIE NR 73/2020 WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DNIA 21 MAJA 2020r. Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Gminy Kłomnice Na podstawie art. 9a ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2020r. poz. 218) oraz § 2 Uchwały Nr 305/XLI/2010r. Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zes...

Utworzony: 2020-05-21 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 12:12

11. Rok 2020

Zarządzenie nr 72/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.05.2020

OR.0050.72.2020 ZARZĄDZENIE NR 72/2020 WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DNIA 21 MAJA 2020r. Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Gminy Kłomnice Na podstawie art. 9a ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie (Dz. U. 2020r. poz. 218) oraz § 2 Uchwały Nr 305/XLI/2010r. Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespo...

Utworzony: 2020-05-21 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 12:10

12. Rok 2020

Zarządzenie nr 58/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.04.2020

OR.0050.58.2020 Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2020r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 125/XV/2019 z dnia 30.12.2019r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2020 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. W związku z: - Decyzją Wojewody Śląski...

Utworzony: 2020-04-23 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 11:40

13. Rok 2020

Zarządzenie nr 59/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.04.2020

OR.0050.59.2020 Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 125/XV/2019 z dnia 30.12.2019r oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) jak również zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2020 z dnia 23.04.2020r w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza się, co następuje: §...

Utworzony: 2020-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 11:37

14. Rok 2020

Zarządzenie nr 71/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.05.2020

Zarządzenie nr 71/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.05.2020 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j.) w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j.) zarządzam § 1 Powołać Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w składzie: mgr inż. Marek Przedziński mgr inż. Jacek Tittl mgr inż...

Utworzony: 2020-05-21 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 11:07

15. Rok 2020

Zarządzenie nr 70/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.05.2020

OR.0050.70.2020 Zarządzenie nr 70/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.05.2020r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice nr 134/2016 z dnia 09.08.2016r. §1 Dokonuje się zmian: 1) w załączniku nr 1 do Procedur kontroli dokonuje się następujących zmian: a) Wykaz osób upoważnionych do kontroli merytorycznej wiersze tabeli otrzymują brzmienie Lp. Nazwa referatu/samodzielnego stanowiska Stanowisko służbowe upoważnionego Imię i nazwisko Stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego...

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 10:59

16. Rok 2020

Zarządzenie nr 69/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.05.2020

OR.0050.69.2020 ZARZĄDZENIE NR 69/2020 WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Zawada na czas oznaczony do 3 lat. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713) i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020 poz. 65) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 196/XXVII/09 z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie okre...

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 10:57

17. Rok 2020

Zarządzenie nr 68/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18.05.2020

OR.0050.68.2020 Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego w Rzerzęczycach. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 154/XXVII/2004 z dnia 10 sierpnia2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu gminy ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 83, poz. 2405 z dnia 30 sierpnia 2004r., ...

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 10:55

18. Rok 2020

Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.05.2020

OR.0050.66.2020 Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Nr 59/2020 z dnia 23.04.2020r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 125/XV/2019 z dnia 30.12.2019r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2020 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) jak również zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2020 z dnia 7 maja ...

Utworzony: 2020-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 10:54

19. Rok 2020

Zarządzenie nr 65/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.05.2020

OR.0050.65.2020 Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Nr 58/2020 z dnia 23.04.2020r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 125/XV/2019 z dnia 30.12.2019r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2020 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Uchyla się w całości Z...

Utworzony: 2020-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 10:53

20. Rok 2020

Zarządzenie nr 64/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.04.2020

OR.0050.64.2020 Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 125/XV/2019 z dnia 30.12.2019r oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) jak również zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2020 z dnia 30.04.2020r w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza się, co następuje: §...

Utworzony: 2020-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 10:51