artykuł nr 1

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KŁOMNICACH


Deklaracja dostępności strony internetowej

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://biblioteka.klomnice.pl/ 

Data publikacji strony internetowej: 2015-02-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

nie wszystkie załączniki zamieszczone na stronie są dostępne cyfrowo

nie wszystkie obrazy zamieszczone w treści stron posiadają opisy zawartości

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Rączkowska, biblioteka@klomnice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 34 328 11 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach

Kłomnice ul. Strażacka 18

Kontakt:

e-mail biblioteka@klomnice.pl

telefon +48 34 328 11 22

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek 9.00 - 17.00

Sobota 9.00 - 14.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach mieści się przy ulicy Strażackiej 18 w Kłomnicach (budynek Urzędu Gminy Kłomnice). Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze i korzysta z trzech pomieszczeń. Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Korzystanie z biblioteki przez osoby niepełnosprawne jest możliwe przy pomocy bibliotekarza po umówieniu poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny. Lokal nie posiada udogodnień dla osób niedowidzących. 

  1. Rozwiązania architektoniczne budynku nie gwarantują dostępności do budynku dla osób niepełnosprawnych ? wejście usytuowane na poziomie wysokiego parteru jedynie przez schody zewnętrzne na wysokości 1,50 m powyżej poziomu terenu (brak pochylni, windy itp.)
  2. Budynek nie posiada windy wewnętrznej (budynek 4-kondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podpiwniczona). Budynek nie jest przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami. Schody w budynku są szerokie, nie są strome.
  3. Przed budynkiem i w bliskiej odległości zlokalizowane są parkingi dla samochodów osobowych, w tym wyznaczone miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych
  4. Nie ma żadnych ograniczeń do korzystania przez użytkowników z pomocy psa asystującego.
  5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille?a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących,
  6. W budynku brak jest pętli indukcyjnych. 
  7. Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach nie ma możliwości obsługi użytkowników w języku migowym. 

 

Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach:

Filia w Pacierzowie

ul. Częstochowska 29 (budynek OSP w Pacierzowie)

Kontakt: 

e-mail biblioteka.pacierzow@klomnice.pl

telefon 691 697 384

Godziny pracy:

Wtorek 12.10 - 17.00

Czwartek 8.00 - 13.00

Wejście do budynku oraz do lokalu biblioteki nie posiada barier architektonicznych dla osób poruszających się na wózkach. W budynku jest dostępna toaleta dla niepełnosprawnych. Wewnątrz lokalu biblioteki osoba na wózku może samodzielnie korzystać ze zbiorów (ustawienie regałów umożliwia wykonanie manewrów wózkiem). W budynku nie ma udogodnień dla osób niewidzących.

Filia w Rzerzęczycach

ul.Skrzydlowska 91 (budynek szkoły podstawowej)

Kontakt:

e-mail biblioteka.rzerzeczyce@klomnice.pl

telefon 668136149

Godziny pracy:

Poniedziałek - Wtorek 8.00 - 16.00

Środa 13.20 - 16.00

Czwartek 8.00 - 16.00

Piątek 13.20 16.00

Biblioteka znajduje się na parterze. Budynek posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach oraz udogodnienia wewnątrz budynku. Użytkownicy biblioteki mogą korzystać z toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma udogodnień dla osób niewidzących.

Filia w Skrzydlowie

ul. Główna 6a (budynek szkoły podstawowej)

Godziny pracy:

Środa 8.00 - 14.00

Czwartek - Piątek 10.00 - 17.00

Kontakt: biblioteka.skrzydlow@klomnice.pl

telefon 668136148

Osoba niepełnosprawna ruchowo może się dostać do biblioteki korzystając z windy znajdującej przy głównym wejściu do szkoły. Użytkownicy biblioteki mogą korzystać z toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma udogodnień dla osób niewidzących.

Filia w Garnku 

ul. Szkolna 18 (budynek szkoły podstawowej)

Kontakt e-mail: biblioteka.garnek@klomnice.pl

telefon 668136150

Godziny pracy:

Poniedziałek 10.00 - 18.00

Wtorek 9.00 - 12.00

Środa 9.00 - 17.00

Czwartek 13.10 - 16.00

Piątek 8.00 - 16.00

Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Korzystanie z biblioteki przez osoby niepełnosprawne jest możliwe przy pomocy bibliotekarza po umówieniu poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny. W budynku nie ma udogodnień dla osób niewidzących.

Filia w Zawadzie

ul. Częstochowska

Kontakt:

e-mail biblioteka.zawada@klomnice.pl

telefon 668136151

Godziny pracy:

Środa 8.00 - 13.00

Piątek 8.00 - 13.00

Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Korzystanie z biblioteki przez osoby niepełnosprawne jest możliwe przy pomocy bibliotekarza po umówieniu poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny. W budynku nie ma udogodnień dla osób niewidzących.