artykuł nr 6

I przetarg nieograniczony na nieruchomość położoną w Skrzydlowie przy ul. Głównej

Wójt Gminy Kłomnice

 

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Skrzydlowie przy ul. Głównej.

 

 Skrzydlów ul. Główna nieruchomość oznaczona jako działka nr 2200 o pow.0,2349 ha księga wieczysta CZ1C/00057054/9, k.m.5

Nieruchomość niezabudowana położona w ramach zabudowy wiejskiej, przy drodze bitumicznej, uzbrojona w sieć E,W,T.

Brak obowiązującego planu zagospodarowania Gminy Kłomnice – obecnie gmina jest w trakcie opracowania „Projektu planu miejscowego Gminy Kłomnice” będącego w fazie po uzgodnieniach i po wyłożeniu do wglądu.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice” przyjętego Uchwałą Nr 124/XXVII/2000 z dnia 28.09.2000r; działka położona jest w pasie 60m od ulicy w strefie KM1.3 kształtowania centrów usługowych poszczególnych wsi pozostała część tereny rolne bez specjalnego przeznaczenia.

Natomiast w „Projekcie planu miejscowego Gminy Kłomnice” działka położona jest w pasie 60m od ul. Głównej w strefie oznaczonej symbolem MN/U – zabudowa mieszkaniowa i usługi, pozostała część „Z” – tereny otwarte, zieleń.

Cena  wywoławcza nieruchomości  brutto :  17 000,00 zł

 wartość  części działki przeznaczonej pod uprawy polowe – 3 275,00  

    wartość części działki przeznaczonej pod zabudowę -  11 250 zł + 22% Vat

Wadium – 1 700,00 zł

Postąpienie – 1% ponad cenę wywoławczą ( z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych)

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 w dniu 07.01.2010r o godz. 1000

W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą  wadium w gotówce w terminie do dnia 04.01.2010r do godz.1300 na konto BS Kłomnice 65 8264 0002 2001 0000 0039 0004

i przedłożą dowód wpłaty do dnia 04.01.2010r  do godz.1500 przelewu wadium do pokoju nr 203 Urzędu Gminy Kłomnice.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone przez nich kwoty wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez oprocentowania.

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena sprzedawanej nieruchomości pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzajęcego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia lub unieważnienia przetargu.

 

artykuł nr 7

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Skrzydlowie

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Skrzydlowie.

Nieruchomość rolna zabudowana oznaczona jako działka nr 2543 o pow.1,9010 ha, obręb Skrzydlów, k.m.8, księga wieczysta CZ1C/00061396/9.

Nieruchomość usytuowana w odosobnieniu w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Warty, nieogrodzona, bez dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej (sieci energetycznej, wodociągowej). Na działce tuż przy rzece występuje kilkudziesięcioletni budynek mieszkalny, parterowy, niepodpiwniczony  w złym stanie technicznym po przejściu trąby powietrznej w 2007r., z uszkodzoną konstrukcją dachu, bez pokrycia dachu, z zapadającym się stropem drewnianym.

Ponadto na działce występuje studnia kopana. Działka nieużytkowana z zadrzewieniem i zakrzewieniem pochodzącym z samosiewu. Droga dojazdowa gruntowa ( odległość od drogi lokalnej o nawierzchni tłuczniowej ok.100m).

Cena wywoławcza nieruchomości ogółem brutto:  30 000,00 zł

Wadium – 3 000,00 zł

Postąpienie – 1% ponad cenę wywoławczą ( z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych)

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 w dniu 21.12.2009r o godz. 1000

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice”  działka położona jest w terenach rolnych bez specjalnego przeznaczenia. Natomiast Gmina jest w trakcie konsultacji nowego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice”, zgodnie z którym działka położona jest w terenach otwartych, zieleni (symbol Z).

W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce w terminie do dnia 18.12.2009r do godz.1300  na konto BS Kłomnice 65 8264 0002 2001 0000 0039 0004  i przedłożą dowód wpłaty do dnia 18.12.2009r do godz.1500  przelewu wadium do pokoju 203 Urzędu Gminy Kłomnice.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone przez nich kwoty wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez oprocentowania. W razie uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wójt Gminy Kłomnice zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia lub unieważnienia przetargu. 

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług w...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na Budowę świetlicy...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 10

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Garnku ul. Mokra

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE

 

ogłasza I  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Garnku przy ul. Mokrej.

 

Nieruchomość oznaczona  jako działka nr 2731, o pow.0,91 ha, k.m.4, obręb Garnek ul. Mokra 7, księga wieczysta Nr CZ1C/00123331/9.

Nieruchomość usytuowana na skraju zabudowy wsi Garnek przy ul. Mokrej o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej przy drodze o nawierzchni żużlowej, uzbrojonej w sieć energetyczną i wodociągową. Działka w części przylegającej do ulicy, z pozostałościami zabudowy zagrodowej ( ściany niewielkiego budynku gospodarczego, stara studnia), w pozostałej części działka stanowi grunty rolne, aktualnie jest to odłóg.

Brak obowiązującego planu zagospodarowania. Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłomnice” zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr 124/XVII/2000 z dnia 28.09.2000r., który w odróżnieniu od planu miejscowego nie stanowi prawa miejscowego, działka częściowo położona jest w strefie predysponowanej do rozwoju agroturystyki i rekreacji obejmującej tereny mieszkaniowe i usługowe posiadające maksimum warunków do pełnienia agroturystyki, oznaczonej symbolem „KU2”, pozostała część oznaczona symbolem „KP1”, strefa ochrony w podstawowe zasoby ekologiczne obejmująca tereny leśne, rolne i nieużytki, przeznaczone do zalesienia wg granicy rolno-leśnej.

Natomiast Gmina jest w trakcie konsultacji nowego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice” (który nie ma jeszcze mocy obowiązującej) zgodnie z którym nieruchomość w pasie 40 m od ul. Mokrej położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN/RM – pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową, pozostała część oznaczona symbolem R/ZL – tereny rolne z możliwością zalesienia i R/Z – tereny rolne.

Cena wywoławcza nieruchomości  ogółem brutto:  30 000,00 zł

w tym : wartość części działki przeznaczonej pod uprawy polowe – 6 576,00 zł

  wartość części działki przeznaczonej pod zabudowę – 19 200 zł + 22% Vat

Wadium – 3 000,00 zł

Postąpienie – 1% ponad cenę wywoławczą ( z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 w dniu 30.11.2009r o godz.1000

W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce w terminie do dnia 26.11.2009r do godz.1500  na konto BS Kłomnice 65 8264 0002 2001 0000 0039 0004 i przedłożą dowód wpłaty  do dnia 26.11.2009r  do godz.1500 przelewu wadium do pokoju 203 Urzędu Gminy Kłomnice.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone przez nich kwoty wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak  nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez oprocentowania. W razie uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wójt Gminy Kłomnice zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia lub unieważnienia przetargu.