artykuł nr 31

W Y K A Z

Wójt Gminy Kłomnice Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze pisemnego przetargu ofert.

artykuł nr 32

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) Zespół Szkół w Witkowicach informuje, iż w wyniku przetargu nieograniczonego na „Zakup 10.000 litrów oleju opało

artykuł nr 33

Ogłoszeniu o zamówieniu na olej opałowy -...

O G ŁO S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U Nazwa zamówienia: Zakup 10.000 litrów oleju opałowego przez Zespół Szkół w Witkowicach