artykuł nr 1

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji...

Wójt Gminy Kłomnice informuje

artykuł nr 2

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady...

Ogłoszenie o konsultacjach

artykuł nr 3

Konsultacje w sprawie projektu Uchwały Rady Gminy...

Ogłoszenie o konsultacjach

artykuł nr 4

Konsultacje społeczne

Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał Rady Gminy Kłomnice w sprawie: - zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice, - zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.