artykuł nr 11

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04...

Osoba niepełnosprawna, mieszkaniec Gminy Kłomnice, może głosować osobiście w lokalu obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu komisji dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu wyborca powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu osób wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu.

artykuł nr 12

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04...

Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysługują im dodatkowe uprawnienia.

artykuł nr 13

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04...

Głosować przez pełnomocnika mogą osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy; 2) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 3) całkowitej niezdolności do pracy; 4) orzeczenie o zaliczeniu do I gru?? inwalidów; 5) orzeczenie o zaliczeniu do II gru?? inwalidów; a także osoby ? stałej albo długotrwałej niez...

artykuł nr 14

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Treść w załączniku.

artykuł nr 15

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia...

o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.