artykuł nr 1

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych...

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych

artykuł nr 2

Konsultacje społeczne

w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

artykuł nr 3

Wyniki konsultacji z mieszkańcami i organizacjami...

Protokół z przeprowadzonych w dniach od 20 maja 2016 r. do 27 maja 2016 r. konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi.

artykuł nr 4

Konsultacje społeczne

konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Gminy Kłomnice w sprawie: - uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice, - określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, - terminu...

artykuł nr 5

Konsultacje społeczne

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GMINY KŁOMNICE NA LATA 2016-2022