artykuł nr 6

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2015

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.z 2014r poz.1118) oraz Uchwały Nr 309/XXXIX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2014r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
WÓJT GMINY KŁOMNICE
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2015 
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
I.RODZAJE ZADAŃ:
- działania promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez dzieci i młodzież;
- rozwój zorganizowanych zajęć pozaszkolnych , zajęć sportowo- rekreacyjnych oraz imprez profilaktycznych,
- promowanie alternatywnych form spędzania czasu dla dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
- wspomaganie organizacji młodzieżowych promujących zdrowy tryb życia i abstynencję,
- prowadzenie różnorodnych zajęć profilaktycznych, opiekuńczo- wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych w świetlicach, klubach,
- zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów , poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie postaw społecznych.
II.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację przedmiotowego zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości  114 000,00zł.
III. Zasady przyznawania dotacji.
Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r, poz. 1118z późn. zm), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Podmioty, które otrzymają dotację obowiązane są do realizacji zadania w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku. Dotacja zostanie udzielona w formie wsparcia. Oferent powinien się wykazać , co najmniej 5% wkładem własnym.
2.Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zgodnie z umową zadania.
3. Z dotacji mogą być pokryte wyłącznie koszty, które:
- są bezpośrednio związane z realizowanym projektem i są niezbędne dla jego realizacji;
- są uwzględnione w budżecie projektu,
- są racjonalnie skalkulowane na podstawie oceny rynkowej;
- odzwierciedlają koszty rzeczywiste
V. Termin składania ofert.
Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice, pok. 103 w terminie do 30.03.2015r włącznie , do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie , z dopiskiem „Konkurs ofert na 2015 rok z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” .
Do oferty należy dołączyć:
- kserokopię aktualnego wypisu z KRS / innego rejestru lub ewidencji,
- wyciąg ze statutu dotyczący zapisów działań statutowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.z Nr 6 z 2011r, poz. 25).Oferta winna zostać złożona w formie papierowej , pisana komputerowo lub czytelnie ręcznie i podpisana przez osobę/y/ uprawnioną/e/.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania  wyboru ofert.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 10.04.2015r  przez Komisje Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Kłomnice.
Przy rozpatrywaniu ofert brane będzie pod uwagę:
a)ocena formalna;
b)ocena merytoryczna wartości projektu i jego zgodność z celami zadania;
c)ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot
d)ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
e)ocena poprawnej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadania;
f)uwzględnienie planowanego przez podmiot wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków;
g)uwzględnienie analiz i ocen realizacji zleconych zadań w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Oferty niekompletne, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się uzupełniania oferty po wyznaczonym terminie ich składania.
Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Kłomnice po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Kłomnice.
VII. Informacja o zadaniach zrealizowanych przez Gminę Kłomnice w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
W roku 2014 Gmina Kłomnice na realizację zadania w zakresie Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice wydatkowała kwotę w wysokości 101.000 zł
Podział dotacji był następujący:
Lp.
Nazwa organizacji pozarządowej
Kwota przyznanej dotacji
1.
Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrowej
7.000 zł
2.
Klub Sportowy „ METAL” Rzeki Wielkie
5.000 zł
3.
Wiejska Rekreacja i Wypoczynek w Symbiozie z Naturą„ GRUSZKA”
2.000 zł
4.
Uczniowski Klub Sportowy „ SPARTAKUS”
500,00 zł
5.
Związek Młodzieży Wiejskiej , Zarząd Województwa Śląskiego
3.000 zł
6.
Ochotnicza Straż Pożarna Kłomnice
6.000 zł
7.
Ochotnicza Straż Pożarna Pacierzów
1.000 zł
8.
Ochotnicza Straż Pożarna Karczewice- Garnek
20.000 zł
9.
Ochotnicza Straż Pożarna Zawada
1.000 zł
10.
Fundacja Otwórzmy Serca Dla Dzieci
1.000 zł
11.
Ochotnicza Straż Pożarna Rzerzęczyce
1.000 zł
12.
Klub Sportowy „ Warta „ Zawada
5.000 zł
13.
Ochotnicza Straż Pożarna Konary
1.000 zł
14.
Ochotnicza Straż Pożarna Nieznanice
1.000 zł
15.
Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice
5.000 zł
16.
Związek Harcerstwa Polskiego Częstochowa
1.000 zł
17.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, Świetlica Ochronka Garnek
6.000 zł
18.
Ochotnicza Straż Pożarna Chorzenice
1.000 zł
19.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, Świetlica Nasza Przystań Witkowice
6.000 zł
20.
Stowarzyszenie „ Jedność w Działaniu” Zawada
8.000 zł
21.
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice
10.000 zł
22.
Ochotnicza Straż Pożarna Skrzydlów
1.000 zł
23.
Stowarzyszenie „ Razem Dla Garnka”
3.500 zł
24.
Ludowy Klub Sportowy „ Orkan” Rzerzęczyce
5.000 zł
 W roku bieżącym nie było realizowane zadanie z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i w związku z tym nie były udzielane żadne dotacje.
VIII.Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Katarzyna Duda- inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pok.209 Urzędu Gminy w Kłomnicach, tel. 34 3281 122, wew. 123.
Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania znajduje się w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 15.12.2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U z 2011r, Nr 6, poz. 25) i są dostępne na stronie internetowej www.bip.klomnice.pl w zakładce Załatwianie spraw- formularze do pobrania. .
 

 

Załączniki:
wzór oferty 33 KB
artykuł nr 7

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO p.n."Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Kłomnice w roku 2015"

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r, poz.1118 z późn. zm) oraz Uchwały Nr 309/XXXIX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2014r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

WÓJT GMINY KŁOMNICE

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Kłomnice w roku 2015”
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
I. RODZAJ ZADANIA:
- Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu gminy Kłomnice w roku 2015
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania stanowią kwotę 80 000,00 zł.
III. Zasady przyznawania dotacji.
Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r, poz. 1118 z późn. zm.), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.
IV.Termin i warunki realizacji zadania.
1. Podmioty, które otrzymają dotację obowiązane są do realizacji zadania w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku. Dotacja zostanie udzielona w formie wsparcia. Oferent powinien się wykazać , co najmniej 5% wkładem własnym.
2.Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zgodnie z umową zadania.
3. Z dotacji mogą być pokryte wyłącznie koszty, które:
- są bezpośrednio związane z realizowanym projektem i są niezbędne dla jego realizacji;
- są uwzględnione w budżecie projektu,
- są racjonalnie skalkulowane na podstawie oceny rynkowej;
- odzwierciedlają koszty rzeczywiste
V.Termin składania ofert.
Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice, pok. 103 w terminie do 30.03.2015r. włącznie , do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie , z dopiskiem „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Kłomnice w roku 2015” .
Do oferty należy dołączyć:
- kserokopię aktualnego wypisu z KRS / innego rejestru lub ewidencji,
- wyciąg ze Statutu dotyczący zapisów działań statutowych.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r Nr 6 z 2011r, poz. 25).
Oferta winna zostać złożona w formie papierowej , pisana komputerowo lub czytelnie ręcznie i podpisana przez osobę/y/ uprawnioną/e/.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ofert.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 10.04.2015r. przez Komisje Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Kłomnice.
Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa uwzględni następujące kryteria:
a) ocena formalna;
b) ocena merytoryczna wartości projektu i jego zgodność z celami zadania
c) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,
d)ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
e)ocena poprawnej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie,
f)uwzględnienie planowanego przez podmiot wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,
g) uwzględnienie analiz i ocen realizacji zleconych zadań w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Oferty niekompletne, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się uzupełniania oferty po wyznaczonym terminie ich składania.
Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Kłomnice po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Kłomnice.
VII. Informacja o zadaniach zrealizowanych przez Gminę Kłomnice w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
W roku 2014 na realizację zadania  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n.” Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Kłomnice w roku 2014” Gmina Kłomnice wydatkowała kwotę w wysokości 82.800 zł. Podział dotacji był następujący:
Lp.
Nazwa organizacji pozarządowej
Kwota przyznanej dotacji
1.
OSP Kłomnice
50 300,00 zł
2
OSP Karczewice- Garnek
32 500,00 zł
VIII. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Katarzyna Duda- inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pok.209 Urzędu Gminy w Kłomnicach, tel. 34 3281 122,wew. 123.
Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania znajduje się w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 15.12.2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U z 2011r, nr 6, poz. 25) i są dostępne na stronie internetowej www.bip.klomnice.pl w zakładce Załatwianie spraw- formularze do pobrania.
 

 

Załączniki:
wzór oferty 33 KB
artykuł nr 8

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2015

 Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r, poz.1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 309/XXXIX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2014r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

WÓJT GMINY KŁOMNICE
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2015
 
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
I. Rodzaje zadań:
- prowadzenie zajęć treningowych mających na celu przygotowanie zawodników do rywalizacji w rozgrywkach na wyższych szczeblach rozgrywkowych seniorów i drużyn młodzieżowych mających aktualnych reprezentantów województwa śląskiego;
- uczestniczenie w rozgrywkach sportowych,
- popularyzacja różnych dyscyplin sportowych poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych;
- propagowanie wśród dzieci, młodzieży oraz starszych aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego;
-  popularyzacja masowej kultury fizycznej
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację przedmiotowego zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 125 000,00zł
III. Zasady przyznawania dotacji.
Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r, poz. 1118 z późn. zm), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Podmioty, które otrzymają dotację obowiązane są do realizacji zadania w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku. Dotacja zostanie udzielona w formie wsparcia. Oferent powinien się wykazać , co najmniej 5% wkładem własnym.
2. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zgodnie z umową zadania.
3. Z dotacji mogą być pokryte wyłącznie koszty, które:
- są bezpośrednio związane z realizowanym projektem i są niezbędne dla jego realizacji;
- są uwzględnione w budżecie projektu;
- są racjonalnie skalkulowane na podstawie oceny rynkowej;
- odzwierciedlają koszty rzeczywiste.
Koszty pokrywane z dotacji:
a) koszty bezpośrednie:
·  zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprezy;
·  zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
·  stroje sportowe, obuwie,
·  zakup nagród rzeczowych, dyplomy, puchary
·  transport na zawody , zgrupowania i imprezy  sportowe ( w tym ewentualnie zakup paliwa niezbędnego do realizacji zadania),
·  noclegi podczas wyjazdów na zawody i zgrupowania sportowe;
·  opłaty sędziowskie;
·  wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych
·  wynagrodzenia trenerów/ instruktorów;
·  obsługa medyczna;
·  obsługa techniczna;
·  opłaty licencyjne i startowe ( OZPN);
·  zakup niezbędnych materiałów i usług, między innymi środki i artykuły do utrzymania terenu i bazy sportowej: paliwa ( do kosiarek), woda, napoje, odżywki, środki chemiczne, wapno,  środki doraźnej pomocy medycznej;
·  usługi poligraficzne
b) koszty pośrednie ( do 30% wartości udzielonej dotacji ogółem):
·  wyżywienie podczas wyjazdów na zawody i zgrupowania  sportowe;
·  wyżywienie podczas organizowanych imprez sportowych;
·  obsługa księgowa i organizacyjno- administracyjna;
·  opłaty pocztowe, skarbowe, administracyjne, bankowe itp.
·  zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych
·  zakup części, naprawa
·  ubezpieczenie
V.  Termin składania ofert.
Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice,
pok. 103 w terminie do 25.02.2015roku włącznie , do godz. 15.00
w zamkniętej kopercie , z dopiskiem „Konkurs ofert na 2015 rok z zakresu kultury fizycznej i sportu” .
Do oferty należy dołączyć:
- kserokopię aktualnego wypisu z KRS / innego rejestru lub ewidencji,
- oświadczenie o aktualności, jeżeli Statut jest w posiadaniu Urzędu Gminy w Kłomnicach
i nie uległ zmianie,
- w przypadku zmiany Statutu należy dołączyć do oferty aktualną kserokopię.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r Nr 6 , poz. 25).
Oferta winna zostać złożona w formie papierowej , pisana komputerowo lub czytelnie ręcznie i podpisana przez osobę/y/ uprawnioną/e/.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ofert.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 06.03.2015 roku przez Komisje Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Kłomnice.
Przy rozpatrywaniu ofert brane będzie pod uwagę:
a) ocena formalna;
b) ocena merytoryczna wartości projektu i jego zgodność z celami zadania;:
c) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,
d) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
e) ocena poprawnej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie;
f) uwzględnienie planowanego przez podmiot wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków;
g)uwzględnienie analiz i ocen realizacji zleconych zadań w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Oferty niekompletne, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się uzupełniania oferty po wyznaczonym terminie ich składania.
Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Kłomnice po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Kłomnice.
VII. Informacja o zadaniach zrealizowanych przez Gminę Kłomnice w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
W roku 2014 Gmina Kłomnice na realizację zadania w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice wydatkowała kwotę w wysokości 195 000,00 zł.
Podział dotacji był następujący:
 
Lp.
Nazwa organizacji pozarządowej
Kwota przyznanej dotacji
1.
Ludowy Klub Sportowy „ ORKAN” Rzerzęczyce
47.000 zł
2.
Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „ Otwórzmy Serca Dla Dzieci” Rzerzęczyce
1.000 zł
3.
Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrowej
1.500 zł
4.
Stowarzyszenie Wiejska Rekreacja i Wypoczynek w Symbiozie z Naturą „ GRUSZKA” Rzerzęczyce
1.000 zł
5.
Klub Sportowy „ WARTA” Zawada
30.000 zł
6.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice
18.000 zł
7.
Klub Sportowy „ METAL” Rzeki Wielkie
15.000 zł
8.
Stowarzyszenie „ Razem dla Garnka”
1.000 zł
9.
Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice
78.000 zł
10.
Związek Młodzieży Wiejskiej Zarząd Województwa Śląskiego
1.000 zł
11.
Ochotnicza Straż Pożarna w Pacierzowie
500,00 zł
12.
Stowarzyszenie „ Jedność w Działaniu” Zawada
1.000 zł
VIII. Postanowienia końcowe:
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Katarzyna Duda- inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pok.209 Urzędu Gminy w Kłomnicach, tel. 34 3281 122, wew. 123.
Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania znajduje się w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 15.12.2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r, nr 6, poz. 25) i są dostępne na stronie  internetowej www.bip.klomnice.pl w zakładce Załatwianie spraw- formularze do pobrania.