artykuł nr 1

Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013r, poz. 594 ze zm.) oraz uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010r w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE OGŁASZA  KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSZPÓŁPRACY GMINY KŁOMNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2015

I. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie sie z projektem Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.

II. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 27 października 2014 roku do 3 listopada 2014 roku w godzinach od 8:00 do 15:00. Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 został zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kłomnicach, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl.

Wszelkie uwagi dotyczące w/w projektu można składać osobiście w pok. 209 ( II piętro) Urzędu Gminy w Kłomnicach lub pocztą elektroniczną na adres : ug@klomnice.pl do dnia 3 listopada 2014 roku do godz. 15:00 na załączonym formularzu.

III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi Pani Katarzyna Duda.

IV. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach.

artykuł nr 2

Protokół z przeprowadzonych w dniu 12 września...

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych w dniu 12 września 2014 r. konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi.

artykuł nr 3

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje...

Na podstawie Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontar...

artykuł nr 4

Protokół z przeprowadzonych w dniach od 12 marca...

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych w dniach od 12 marca 2014 roku do 13 marca 2014 roku konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi.

artykuł nr 5

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje...

Na podstawie Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolont...