artykuł nr 6

Konsultacje projektów uchwał z mieszkańcami...

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Kłomnice w sprawie: - określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; - uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłomnice.

artykuł nr 7

Konsultacje projektów uchwał z organizacjami...

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Kłomnice w sprawie: - określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; - uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłomnice.

artykuł nr 8

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Kłomnice informuje, że zakończyły się przeprowadzone w dniach 27 luty 2013r.- 8 marca 2013r. konsultacje projektów uchwał w sprawie:
 
·  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
·  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
·  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
·  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
·  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłomnice.
 
Projekty uchwał zostały zamieszczone na:
- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice;
- w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl (zakładka konsultacje społeczne 2013);
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl
 
Podmioty uprawnione (organizacje pozarządowe) do konsultacji w/w projektów mogły to czynić w dniach od 27 lutego 2013r. do 8 marca 2013r. W tym terminie nie zostały zgłoszone uwagi do w/w projektów.
W wyznaczonym terminie wpłynęło pięć uwag od mieszkańców Gminy Kłomnice.
W związku z powyższym w/w projekty uchwał przedłożono pod obrady Rady Gminy Kłomnice.

artykuł nr 9

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza społeczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Kłomnice w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.