artykuł nr 6

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie...

W związku z wprowadzoną zmianą w projekcie uchwały Wójt Gminy Kłomnice przedłuża do dnia 20.11.2012 konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłomnice na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku Nr 5 poz. 13) a...

artykuł nr 7

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ROCZNEGO...

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 z 2001r, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010r w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miej...

artykuł nr 8

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kłomnice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych w każdym okręgu.

 

Wójt Gminy Kłomnice przeprowadził w dniach 21.09.2012r. do dnia 04.10.2012r. konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kłomnice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych w każdym okręgu.
 
Projekt uchwały został opublikowany w dniu 21 września 2012r. w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłomnice w zakładce „konsultacje”
2) na stronie internetowej Gminy Kłomnice w dziale ‘Aktualności”
3) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Kłomnice.
 

Informuje się, że nie wpłynął żaden wniosek ani uwaga w sprawie uchwały.

 

artykuł nr 9

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłomnice

 

Wójt Gminy Kłomnice przeprowadza do dnia 10.10.2012 konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłomnice na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku Nr 5 poz. 13) art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
 
Uwagi będą przyjmowane do dnia 04 października 2012 do godz:15,00 w następujący sposób:
1)   drogą elektroniczną na adres sekretarz@klomnice.pl
2)   drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20,42-270 Kłomnice
3)   bezpośrednio na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Kłomnice pokoju 103

 

Załączniki:
projekt uchwaly z zalacznikiem 79 KB
artykuł nr 10

Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału...

Wójt Gminy Kłomnice przeprowadza w dniach: od 21.09.2012 r do 04.10.2012 społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kłomnice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu opracowanej zgodnie z Kodeksem wyborczym z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz przepisów wprowadzających ustawę – Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z pó...