artykuł nr 11

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu...

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku osoby fizycznej w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych ze studni S1, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2554, obr. 0020, w miejscowości Zawada, gm. Kłomnice.

artykuł nr 12

Oświadczenie Wójta Gminy Kłomnice o stanie...

Oświadczenie Wójta Gminy Kłomnice o stanie kontroli zarządczej za 2021

artykuł nr 13

Zawiadomienie

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

artykuł nr 14

Zawiadomienie

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

artykuł nr 15

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego