artykuł nr 6

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Przejście kanalizacji sanitarnej pod torami na linii kolejowej nr 1 na działce nr 492/4, obręb Nieznanice, w granicach terenów zamkniętych.

artykuł nr 7

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu...

o odmówieniu osobie fizycznej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych ze studni S1, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2554, obr. 0020, w miejscowości Zawada, gm. Kłomnice.

artykuł nr 8

Zawiadomienie o zebraniu dot. "Założenia do...

Zawiadomienie

artykuł nr 9

Zawiadomienie o zebraniu dot. "Założenia do...

Zawiadomienie

artykuł nr 10

Zawiadomienie o zebraniu dot. "Założenia do...

Zawiadomienie