artykuł nr 1

Raport o sposobie i zakresie gospodarowania...

Raport

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia...

o podjęciu przez Radę Gminy Kłomnice uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia...

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

artykuł nr 5

Konsultacje Społeczne dotyczące projektu...

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy