artykuł nr 36

Uchwała Nr 242/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia petycji

artykuł nr 37

Uchwała Nr 241/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

artykuł nr 38

Uchwała Nr 240/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłomnice do 2022 roku

artykuł nr 39

Uchwała Nr 239/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłomnice

artykuł nr 40

Uchwała Nr 238/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2021