artykuł nr 16

Uchwała Nr 294/XXXIV/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

artykuł nr 17

Uchwała Nr 293/XXXIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia petycji

artykuł nr 18

Uchwała Nr 292/XXXIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej położonej w miejscowości Skrzydlów

artykuł nr 19

Uchwała Nr 291/XXXIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Nalesie (osada wsi Kłomnice) oraz Pustkowie (przysiółek wsi Rzerzęczyce)

artykuł nr 20

Uchwała Nr 290/XXXIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie