artykuł nr 26

Uchwała Nr 191/XXIII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

artykuł nr 27

Uchwała Nr 190/XXIII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanych ośrodkami zdrowia w Kłomnicach i Rzerzęczycach na prowadzenie świadczeń zdrowotnych.

artykuł nr 28

Uchwała Nr 189/XXIII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Kłomnice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

artykuł nr 29

Uchwała Nr 188/XXIII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2020-2029.

artykuł nr 30

Uchwała Nr 187/XXIII/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2020r.