artykuł nr 51

Uchwała Nr 166/XX/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

artykuł nr 52

Uchwała Nr 165/XX/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłomnice wotum zaufania.

artykuł nr 53

Uchwała Nr 164/XIX/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu w Kłomnicach

artykuł nr 54

Uchwała Nr 163/XIX/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

artykuł nr 55

Uchwała Nr 162/XIX/2020 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice