artykuł nr 16

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice o wyłożeniu do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego Witkowice - etap I

Kłomnice, 20.08.2019 r.

Wójt Gminy Kłomnice

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego obręb geodezyjny Witkowice w gminie Kłomnice – etap I, zgodnie z zakresem przyjętym uchwałą Nr 331.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w dniach od 28 sierpnia 2019 r. do 18 września 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, 42–270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 września 2019 r. o godz. 15.00, w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, w sali sesyjnej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyżej wymienionym projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Kłomnice w formie pisemnej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww projektu, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w miejscu i w terminach podanych powyżej. Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kłomnice.

 

 

Wójt Gminy Kłomnice

 

artykuł nr 17

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. udzielenia...

Decyzja Starosty Częstochowskiego nr 1122/2019 z dnia 24.07.2019 w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - obręb ewidencyjny Adamów - treść w załączniku

artykuł nr 18

Ogłoszenie w sprawie zestawienia danych...

Ogłoszenie

artykuł nr 19

Zawiadomienie Starosty Częstochowskiego

Zawiadomienie Starosty Częstochowskiego

artykuł nr 20

Obwieszczenie Zawiadomienie O wszczęciu...

Obwieszczenie Zawiadomienie O Wszczęciu Postępowania Administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydlów