artykuł nr 11

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 października 2019r.

artykuł nr 12

Decyzja Starosty Częstochowskiego

Decyzja Starosty Częstochowskiego

artykuł nr 13

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

artykuł nr 14

Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna z dnia...

Obwieszczenie Wójata Gminy Kruszyna

artykuł nr 15

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice o wyłożeniu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Rzeki Małe i Rzeki Wielkie.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary położone w Gminie Kłomnice

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, obejmujących:

- obszar położony w obrębie geodezyjnym Rzeki Wielkie w granicach wyznaczonych w Uchwale Nr 333.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22 czerwca 2018 r.

- obszar położony w obrębie geodezyjnym Rzeki Małe w granicach wyznaczonych w Uchwale Nr 332.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22 czerwca 2018 r.

w dniach od 17 września 2019 r. do 15 października 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pokój 210, w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w w/w projektach planów miejscowych, odbędzie się w dniu 23 września 2019 r. o godzinie 16.00, w sali Urzędu Stanu Cywilnego w budynku Urzędu Gminy Kłomnice.

 

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyżej wymienionych projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Kłomnice w formie pisemnej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów miejscowych, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji w.w. projektów miejscowych planów, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w miejscu i w terminach podanych powyżej.

 

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kłomnice.

 

WÓJT GMINY KŁOMNICE

Piotr Juszczyk