artykuł nr 6

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

artykuł nr 7

Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna z dnia...

Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna

artykuł nr 8

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Pacierzów i Chorzenice.

artykuł nr 9

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium (dot. obszaru położónego w Niwkach), oraz zmiany planów zagospodarowania przestrzennego ( w rejonie ul. Stawowej w msc. Rzerzęczyce oraz w rejonie ul. Częstochowskiej w msc. Kłomnice).

artykuł nr 10

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

o wyłożeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kłomnice, w miejscowości Garnek przy ul. Projektowej.