artykuł nr 41

Zarządzenie nr 162/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie : zmiany zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice nr  102/08 z dnia 29 września 2008r. dotyczy instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych. 

artykuł nr 42

Zarządzenie nr 161/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 160/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przeprowadzenia okresowego spisu z natury środków trwałych

artykuł nr 44

Zarządzenie nr 159/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r

artykuł nr 45

Zarządzenie nr 158/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019r.