artykuł nr 71

Uchwała Nr 61/VII/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu w ramach Programu wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2019, moduł I - utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+”

artykuł nr 72

Uchwała Nr 60/VII/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice.

artykuł nr 73

Uchwała Nr 59/VII/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

artykuł nr 74

Uchwała Nr 58/VII/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

artykuł nr 75

Uchwała Nr 57/VII/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.