artykuł nr 66

Uchwała Nr 66/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso

artykuł nr 67

Uchwała Nr 65/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

uchylająca uchwałę nr 39/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2019 roku

artykuł nr 68

Uchwała Nr 64/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019r.

artykuł nr 69

Uchwała Nr 63/VII/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obszar położony w obrębie geodezyjnym Kłomnice.

artykuł nr 70

Uchwała Nr 62/VII/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu pod nazwą Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w miejscowości Rzeki Wielkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach działania 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych w ramach poddziałania 10.2.4. Rozwój mieszkalnictwa socjaln...