artykuł nr 56

Uchwała Nr 76/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

artykuł nr 57

Uchwała Nr 75/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia pisma z dnia 28 lutego 2019 roku w części będącej skargą na Wójta Gminy Kłomnice.

artykuł nr 58

Uchwała Nr 74/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłomnice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

artykuł nr 59

Uchwała Nr 73/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kłomnice a Powiatem Częstochowskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi polegającego na wykonaniu budowy zatoki autobusowej z wiatą przystankową przy drodze powiatowej nr 1029S w m. Pacierzów, gmina Kłomnice.

artykuł nr 60

Uchwała Nr 72/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłomnice.