artykuł nr 51

Zarządzenie nr 136/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2023.

artykuł nr 52

Zarządzenie nr 135/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

artykuł nr 53

Zarządzenie nr 134/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r

artykuł nr 54

Zarządzenie nr 133/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2018r.

artykuł nr 55

Zarządzenie nr 132/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych