artykuł nr 31

Uchwała Nr 367.XLVI.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

artykuł nr 32

Uchwała Nr 366.XLVI.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kłomnice a Powiatem Częstochowskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania  z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej na budowę zatoki autobusowej z wiatą przystankową wraz z projektem organizacji ruchu, na drodze  powiatowej nr 1032S, m. Zawada

artykuł nr 33

Uchwała Nr 365.XLVI.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kłomnice a Powiatem Częstochowskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania  z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej na budowę zatoki autobusowej z wiatą przystankową wraz z projektem organizacji ruchu, na drodze  powiatowej nr 1032S, m. Zawada

artykuł nr 34

Uchwała Nr 364.XLVI.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kłomnice na lata 2018-2023".

artykuł nr 35

Uchwała Nr 363.XLVI.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.