artykuł nr 76

Uchwała Nr 322.XLII.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych, logopedów, pedagogów, psychologów i terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice

artykuł nr 77

Uchwała Nr 321.XLII.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Zawadzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Zawadzie

artykuł nr 78

Uchwała Nr 320.XLII.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

artykuł nr 79

Uchwała Nr 319.XLII.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kłomnice na lata 2018-2022".

artykuł nr 80

Uchwała Nr 318.XLII.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zaopiniowania podziału powiatu częstochowskiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania numerów okręgom wyborczym i określenia liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Częstochowskiego.