artykuł nr 6

Uchwała Nr 23/III/2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

artykuł nr 7

Uchwała Nr 22/III/2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku,  świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

artykuł nr 8

Uchwała Nr 21/III/2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Kłomnice w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

artykuł nr 9

Uchwała Nr 20.III.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019

artykuł nr 10

Uchwała Nr 19/III/2018 Rady Gminy Kłomnice z...

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019