artykuł nr 6

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego z dnia...

o wydaniu w dniu 29.09.2017 r. decyzji zmieniającej decyzję Starosty Częstochowskiego z dnia 12.05.2016 r. , znak OS.6341.2.2015.IV.2.

artykuł nr 7

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych...

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłomnice do 2022 roku

artykuł nr 8

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu...

Ogłoszenie

artykuł nr 9

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22...

o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 10

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22...

o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice