artykuł nr 46

Uchwała Nr 251.XXXIV.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu pod nazwą „Podstawowa sprawa – wiedza!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecz...

artykuł nr 47

Uchwała Nr 250.XXXIV.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

artykuł nr 48

Uchwała Nr 249.XXXIV.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027.

artykuł nr 49

Uchwała Nr 248.XXXIV.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2017r.

artykuł nr 50

Uchwała Nr 247.XXXIV.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2017r.