artykuł nr 36

Uchwała Nr 261.XXXV.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

artykuł nr 37

Uchwała Nr 260.XXXV.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso

artykuł nr 38

Uchwała Nr 259.XXXV.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso

artykuł nr 39

Uchwała Nr 258.XXXV.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu pod nazwą” Radosna młodzież szczęśliwi seniorzy z terenu Gminy Kłomnice”. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.4. Rozwój usług społecznych wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

artykuł nr 40

Uchwała Nr 257.XXXV.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027.