artykuł nr 21

Uchwała Nr 276.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

artykuł nr 22

Uchwała Nr 275.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

artykuł nr 23

Uchwała Nr 274.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice

artykuł nr 24

Uchwała Nr 273.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

artykuł nr 25

Uchwała Nr 272.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok