artykuł nr 21

Uchwała Nr 179.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie dotacji przedmiotowej na rok 2016 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – samorządowego zakładu budżetowego.

artykuł nr 22

Uchwała Nr 178.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

artykuł nr 23

Uchwała Nr 177.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w gminie Kłomnice

artykuł nr 24

Uchwała Nr 176.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice

artykuł nr 25

Uchwała Nr 175.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017