artykuł nr 6

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY...

Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice”, dla którego wszczęto...

artykuł nr 7

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Huby.

artykuł nr 8

Ogłoszenie Wójta Gminy Kłomnice w sprawie: zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2015r położonych na obszarze gminy Kłomnice

 

 

OGŁOSZENIE  GPRN-G.7113.4.2015

WÓJTA  GMINY  KŁOMNICE

z dnia  18.08.2015 r.

 

w sprawie : Zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2015r położonych na obszarze gminy Kłomnice.

Stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia

lokalu

Standard

lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918r

1919-1945

1946-1970

1971-2002

po 2002r

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m2

A

1)**

2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

3,84

1/3,22

2/3,53

 

 

 

3,22

 

 

 

 

C

 

3,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 m2 do 60 m2

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

1/3,83

2/4,15

 

 

 

 

 

 

2,60

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 m2 do 80 m2

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 80 m2

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – standard wysoki (wyposażenie w instalacje centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)

B – standard średni (wyposażenie w instalacje centralnego ogrzewania ale niekorzystna lokalizacja budynku

lub brak instalacji centralnego ogrzewania)

C – standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)

* – budynek wymaga remontu

1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek

2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

 

artykuł nr 9

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

budowa i przebudowa sieci energetycznej w msc. Pławno, Ludwików, Zberezka.

artykuł nr 10

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

przebudowa linii en. w msc. Kłomnice, ul. Nieznanicka