artykuł nr 11

Zarządzenie nr 235/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.12.2015

OR.0050.235.2015

Zarządzenie Nr 235/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 08.12.2015r

 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2015r.


 Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 18.V.2015 z dnia 23.01.2015r. oraz na podstawie art.249 ust.1 pkt.2, ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r poz.885 z późn. zmian.) jak również z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 234/2015 z dnia 08.12.2015r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1) Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2015 rok przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2015 rok przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2015 rok przedstawiają się następująco:

- zmniejszenie dochodów 33 000,00zł

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 1 i 2 142 KB
artykuł nr 12

Zarządzenie nr 234/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2015r.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 233/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości w Garnku oraz IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzekach Wielkich.

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 232/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wynajęcia lokalu socjalnego w budynku w miejscowości Garnek ul. Główna 5d.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 231/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2015r.